جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

24سپتامبر - توسط adminpost - 0 - در جزوه معماری

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب , دانلود جزوه تاریخ معماری معاصر غرب , جزوه تاریخ معماری معاصر غرب , دانلود تاریخ معماری معاصر غرب ,

دسته: معماری
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۵۶۶۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۴۶

این جزوه درمورد تاریخ معماری معاصر غرب رشته معماری است كه با فرمت پی دی اف در ۲۴۶ صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای دانشجویان معماری در نظر گرفته شده است و در ادامه این مطلب از فروشگاه فایل سازه برتر بخشی از این پاورپوینت همراه با فهرست و تصویر پیش نمایش از این پاورپوینت برای کاربران عزیز قرار داده و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت می توانید این فایل را بصورت آنلاین خریداری و دانلود نمایید.

قیمت فایل فقط ۵,۵۰۰ تومان

خرید

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

رنسانس .۱ -۱

به معنای زندگی دوباره و تجدید حیات اصول و نمادهای روم باستان است. از نظر اندیشـمندان رنسـانس، عصـر طلایـی رومتمـام

شده و جای آن را دوران تاریک قرون وسطا گرفته و حال زمان روشنایی مجدد و تدید حیات مجدد پدید آمـده اسـت. آنهـا دوره

کلاسیک یونان و روم باستان را دوره منطقگرایی، خردورزی، علم و زیبایی میدانستند و رجعـت بـه آن دوره بـرای گریـز از دوران

تاریک قرون وسطا را برای خود و همعصران خود لازم و ضروری میدیدند. از نظر هنرمندان رنسـانس، هنـر قـرون وسـطا یـا هنـر

گوتیک، هنر وحشیها بود. خصوصیات اصلی عصر رنسانس را میتـوان در انسـانگرایـی، واقـعگرایـی و خردگرایـی خلاصـه کـرد.

رنسانس آغاز انسانگرایی و اعتقاد انسان و تواناییهای او است. فرد و فردگرایی در عصر رنسانس اهمیت پیدا مـیکنـد و هنرمنـد و

اثر هنری به نام هنرمند دارای ارزش میشود. نام هنرمندان و اندیشمندان غیرمذهبی در جامعـه مطـرح مـیگـردد. اصـول فکـری

معماری رنسانس مجدداً در معماری نئوکلاسیک غرب در طی قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی – تقریباً همزمـان بـا عصـر قاجاریـه – و دو

دهه ی پایانی قرن بیستم مطرح شد.

۲ -۱٫ دین پیرایی

اقتدار و سیطره کلیسا بر کلیه امور عمـومی و خصوصـی و تقـدیس پـاپ باعـث شـده بـود کـه پـاپ و متصـدیان کلیسـا خـود را

مطلقالعنان فرض نمایند. آنها در عین تاکید بر تفسیر قرون وسطایی از دین، خود را پاسخگو در مقابـل افـرادعـادی نمـیدیدنـد.

رفتار و انگیزههای پاپ قرون وسطی تماما جنبه روحانی و ربانی نداشت، بلکـه در مـواردی، امـور دنیـوی هـمچـون کسـب قـدرت

بیشتر، سرزمینهای وسیعتر و اموال فزونتر را نیز شامل میشود. مـارتین لـوتر (۱۴۸۳ – ۱۵۴۶) کشـیش کاتولیـک آلمـانی، در

اکتبر ۱۵۱۷ بر علیه جمعآوری اعانات توسط کلیسا که برای آمرزش اخروی بود، اعلامیهای اعتراضآمیز صادر نمـود. بـدین ترتیـب

وی مبارزهای طولانی را با کلیسای کاتولیک آغاز کرد و قدرت پاپ و کشیشان و سلطه کلیسا را زیر سوال برد. لـوتر در سـال ۱۵۲۰

توسط کلیسای کاتولیک تکفیر شد.

علم مداری .۳ -۱

در زمینه علمی، نیکولاس کپرنیک (۱۴۷۳ – ۱۵۴۳) منجم لهستانی، برای اولین بار عقایـد ارسـطو، بطلمیـوس و کلیسـای قـرون

وسطی را زیر سوال برد و در مقاله خود به نام «در مورد انقلابات اجرام سماوی» اعلام نمود که خورشید و نه زمین مرکز ایـن عـالم

است و زمین و سایر سیارات به دور خورشید میچرخند. «این کتاب تا سال ۱۸۲۲ میلادی در زمره کتب ممنوعـه کلیسـا بودنـد. »

یوهانس کپلر (۱۵۷۱ – ۱۶۳۰) منجم و ریاضیدان آلمانی، پی برد که مدار سـیارات بـه دور خورشـید بـهصـورت بیضـی اسـت و

خورشید در یکی از دو کانون این بیضی قرار دارد. وی سرعت گردش سیارات به دور خورشید را که بستگی به فاصـله هـر سـیاره از

خورشید دارد، با یک معادله ریاضی نشان داد.

تستهای کنکور فصل اول

۱- موزه بریتانیا (بریتیش میوزیوم) از بناهای شاخص کدام سبک معماری است؟

۱) اکلکتی سیسم ۲) دستیل ۳) نئوگوتیک ۴) نئوکلاسی سیسم

۲- احداث سبزه میدانها در لندن مربوط به کدام دوره و کدام محلات است؟

۱) محلهای اشرافی دوره رنسانس ۲) محلههای اشرافی بعد از انقلاب صنعتی

۳) محلههای کارگری بعد از انقلاب صنعتی ۴) حومهها و باغ شهرهای قرن نوزدهم

۳- کدام معمار عقیده داشت که همهی خصلتهای خوب، قابل مشاهده در طبیعت مرزهای زمینی تا مرزهای هـوایی،

باید آشکار شوند و معماری باید ویژگیهای گوناگون طبیعت را بیشتر از ایدهی وحدت کلاسیک تحت نام خدا روشـن

کند؟

۱) دوران ۲) جان راسکین ۳) فردریک شینکل ۴) ویوله لودوك

۴- از مشخصههای «رمانتی سیسم) است:

۱) اندیشهای خردگرایانه و منطقی دارد و به دنبال معماری موزون و متقارن است.

۲) تنها در معماری مطرح است و به معنای مد زودگذر و پراهمیت

۳) با سبک کلاسیک و نیز آرت دکو از جنبههای پیوند و نزدیکی دارد.

۴) جنبی است که پیگیر برتری احساس بر عقل است و تفکرش در شعر، نقاشی و معماری حضور دارد.

۵- کدامیک از دو سبک معماری و هنری زیر، تضاد بیشتری نسبت به هم دارند؟

۱) دیکانستراکتیویسم – های تک ۲) نئوکلاسیسم – رمانتیسم

۳) فوتوریسم – اکسپرسیونیسم ۴) مدرنیسم – پست مدرنیسم

۶- توجه به مباحث فرهنگی بومی

Naturalism ناتورالیسم (۲ Romanticism رمانتیسم (۱

Scientific Positivism علمی پوزیتیوسیم (۴ Modernism مدرنیسم (۳

۷- اپرای گارنیه پاریس در کدام سبک ساخته شده است؟

۱) اکلکتیک ۲) کلاسیک ۳) باروك ۴) نئوباروك

پاسخنامه

۱- گزینهی «۴» صحیح است.

پاسخ تشریحی: نئوکلاسیسیزم:

مباحث نئوکلاسیسیزم بر تفکر و نظریات مطرحشده در روم و یونان باستان استناد میکرد. تحسین از گذشتگان، قـدرت

انشا و تحقیق در طبیعت و ظواهر، علاقه به مقیاس درست و دقیق و ظرافت در تجزیه و تحلیل اخلاقی و روحی، از دیگـر

ویژگیهای این مکتب میباشد.

در اوایل قرن ۱۹ میلادی، در انگلستان مرکز فرهنگهای یونانی وجود داشت که بهوسیله رابرت اسمیرك، ویلیام اینـوود،

ویلیام ویلکینز و … تشکیل شده بود. رهبر یونانیهای عضو احزاب مرکزی، رابرت اسمیرك بود که تأثیر و نفوذ سبک ادبی

او در موزه بریتانیا در لندن از سال ۱۸۲۴ تا ۱۸۴۷ میلادی آشکار شد.

هسته ساختمان امروز توسط معماری سر رابرت در سال ۱۸۲۳ طراحی شده است. این ساختمان در سال ۱۸۵۲ تکمیـل

شد. این ساختمان شامل گالری برای مجسمهسازی کلاسیک و آثار باستانی آشوری و بـهعنـوان خوابگـاه بـرای کارکنـان

طراحی شده است. ویژگیهای یونانی در ساختمان عبارتند از ستونها و سنگ فرش در ورودی جنوبی است.

منبع: بانی مسعود، امیر، تاریخ معماری غرب، نشر خاك، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۲۴۳

۲- گزینه ی «۲» صحیح است.

پاسخ تشریحی: محله های اشرافی بعد از انقلاب صنعتی

اهمیت اجتماعی طبقات متوسط بالا برای نخستین بار پس از قرون وسطی با ساختن سبزه میدانهای لندن و خانههـای

اطراف آن در اوایل قرن نوزدهم در سیمای این شهر به ظهور رسید. بدین ترتیب طبقات متوسط برای اولـین بـار سـبکی

برای منازل مسکونی بهوجود آوردند که نشاندهنده اطمینان آنان به شخصیت اجتماعی خود بود.

منبع: گیدیئن، زیگفرید، فضا زمان معماری، ترجمهی منوچهر مزینی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتـاب، تهـرن ۱۳۵۰،

ص ۵۶۳

۳- گزینه ی «۲» صحیح است.

پاسخ تشریحی:

جان راسکین منتقد و نظریهپرداز اجتماعی بود که نوشتههایش به سمت هنر گرایش پیدا کرد (بـهصـورت مسـتقیم و یـا

غیرمستقیم به هنر و معماری توجه پیدا کرد و سعی داشت بین اخلاق و معماری آشتی برقرار کند.) وی اعتقاد داشت که«۳۴» تاریخ معماری معاصر غرب

باید همهی خصلتهای خوب در یک راه قابل مشاهده باشند. در طبیعت مرزهای زمینی تا مرزهای هوایی، آشکار شوند و

معماری باید بر ویژگیهای گوناگون طبیعت بیشتر از ایدهی وحدت کلاسیک تحتالوهیـت روشـن و درخشـان، دلالـت

کند.

۴- گزینه ی «۴» صحیح است.

۵- گزینه ی «۲» صحیح است

۶- گزینه ی «۱» صحیح است.

فهرست مطالب

فصل اول:حرکت بهسوی مدرنیته……………………………………………………………………………………….۱۲

۱۳……………………………………………………………………………………………………………..رنسانس .۱ -۱

۱۳…………………………………………………………………………………………………………. پیرایی دین .۲ -۱

۱۳……………………………………………………………………………………………………………علممداری .۳ -۱

۱۴……………………………………………………………………………………………………… روشنگری عصر .۴ -۱

۵ -۱٫ انقلاب کبیر فرانسه ………………………………………………………………………………………………….۱۵

۱۵……………………………………………………………………………………………………….صنعتی انقلاب .۶ -۱

۱۶ ………………………………………………………………………………………مدرن ساختمانهای اولین .۲ – ۶ -۱

نمایشگاه بینالمللی پاریس:…………………………………………………………………………………………………۱۸

۷ -۱٫ میراث رنسانس، کلاسیکگرایی: ……………………………………………………………………………………..۲۱

کلاسیکگرایی در انگلستان ………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲۴…………………………………………………………………………………………………………….رمانتیسم .۸ -۱

۲۴…………………………………………………………………………………………………….احیاگر سبکهای .۹ -۱

۱۰ -۱٫ شهرسازی قرن نوزدهم …………………………………………………………………………………………….۲۷

سبزه میدانهای لندن………………………………………………………………………………………………………۲۹

مروری بر عکسالعمل اندیشمندان در برابر معماری مدرن ………………………………………………………………….۳۰

پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………………………۳۳

فصل دوم:معماری مدرن اولیه (خردگرایی متقدم)…………………………………………………………………….۳

نوع فایل:Pdf

سایز: ۵٫۵۳mb

تعداد صفحه:۲۴۶

قیمت فایل فقط ۵,۵۰۰ تومان

خرید

پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را نیز مشاهده کنید:

پاورپوینت آشنایی با مکتب سمبولیسم

پاورپوینت اقلیم در معماری

پاورپوینت مبلمان شهری

پاورپوینت محوطه سازی

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید ! Digg twitter Facebook cloob Google plus Facenama

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.