جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

24سپتامبر - توسط adminpost - 0 - در جزوه معماری

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری , دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری , جزوه عناصر جزئیات رشته معماری , دانلودعناصر جزئیات رشته معماری ,

دسته: معماری
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۱۲۸۱۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۶۲

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری كه با فرمت پی دی اف در ۴۶۲صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای دانشجویان معماری در نظر گرفته شده است و در ادامه این مطلب از فروشگاه فایل سازه برتر بخشی از این پاورپوینت همراه با فهرست و تصویر پیش نمایش از این پاورپوینت برای کاربران عزیز قرار داده و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت می توانید این فایل را بصورت آنلاین خریداری و دانلود نمایید.

قیمت فایل فقط ۷,۷۰۰ تومان

خرید

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

فصل اول:زمین و پی ساختمان

مقدمه

برای استحكام و پایایی هر ساختمان كه بر روی بستری از خاك زمین ساخته میشود، دانستن اطلاعاتی در مـورد خـاك

مورد نظر ضروری میباشد، زیرا این خاك میبایست تاب تحمل نیروهای وارده از جانب ساختمان را داشته باشد. یكـی از

عواملی كه در تاب تحمل خاك مؤثر است وزن مخصوص توده خاك میباشد كه توسط آزمایش به دست میآید.

۱ -۱ آزمایشهای خاك

آسانترین روش نمونهبرداری برای شناخت خاك، روش«گمانه زنی، چاه زنی یا سنداژ» میباشد كه به ما امكان شـناخت

قشرهای زیرین خاك را میدهد. حفاری چاه باید تا رسیدن به خاك مطلوب ادامه یابد، تا پس از بررسی لایههای مختلف

و كنترل نهایی آزمایشگاه در مورد نحوه ظرفیت باربری و مقاومت خاك در لایههای پایینتر، سازه را روی خاك بنا نمود.

۲ -۱ شناسایی و طبقهبندی خاكها

در مهندسی پی و پیسازی خاكها به دو دستهی مهم، یعنی ریزدانه و درشتدانه، تقسیم میشوند كـه مـیتـوان تعبیـر

خاكهای چسبنده و غیر چسبنده (اصطكاكی) را نیز به ترتیب برای آنهـا بـه كـار بـرد. خـاكهـای ریزدانـه از تخریـب

شیمیایی سنگ پدید میآیند و ذرات آنها با چشم دیده نمیشود. مقاومت برشی آنها عمدتاً از طریق پارامتر چسبندگی

(C) حاصل میشود. تراكم آنها دشوار است و عمده نشست ناشی از بارگـذاری در آنهـا وابسـته بـه زمـان اسـت. ایـن

خاكها دارای قابلیت آبگذری و یا ضریب نفوذپذیری پایینی هستند و غالباً تـوان بـاربری و سـختی كمتـری نسـبت بـه

خاكهای درشتدانه دارند. رفتار خاكهای ریزدانه با جذب آب تغییر میكند. از طرف دیگر، خاكهای درشتدانـه دارای

نفوذپذیری و زهكشی قابل توجه میباشند و از مصالح مناسب جهت كاربرد در صنعت راهسازی، زهكشی و فیلتـر، بـتن و

آسفالت به شمار میآیند. به استثنای ماسههای شل و غیر متراكم، این خاكها معمولاً توان باربری و سـختی مناسـب بـا

قابلیت تغییرات حجمی كم در بارگذاریهای استاتیكی دارند. مقاومت برشی این خاكها از طریق اصطكاك داخلـی بـین

ذرات(حاصل میشود. نشست این خاكها هنگام بارگذاری به صورت آنی و سریع است. تراكم اینگونه خاكها نیز به

سهولت توسط كوبنده های ارتعاشی انجام میپذیرد

سؤالات چهارگزینهای فصل اول

۱-عمق خاك برداری تابع كدامیك از عوامل زیر نیست ؟

۱) كاربری طبقات زیرین ۲) تعداد طبقات ساختمان

۳) ابعاد و اندازه های قائم پی و شالوده ۴) سیستم سازه ای ساختمان

۲-سازه نگهبان در گودبرداری برای چه اجرا می شود ؟

۱) استحكام بیشتر پی سازی و سازه ساختمان ۲) ایجاد صلبیت در بخش های پائینی سازه ساختمان

۳) جلوگیری از رانش دیواره گودبرداری ساختمان ۴) ایجاد پایه ای برای استقرار عناصر قائم باربر ساختمان

۳-حداقل عیار ملات ماسه سیمان برای اجرای طوقه چاه فاضلاب كدام است؟

كیلوگرم ۳۰۰ (۴ كیلوگرم ۳۵۰ (۳ كیلوگرم ۴۰۰ (۲ كیلوگرم ۲۵۰ (۱

۴-در مورد كرسی چینی رعایت كدامیك از ضوابط زیر الزامی می باشد ؟

۱) كرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا كف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد.

۲) تنها در زمین های مرطوب استفاده از آجر در كرسی چینی الزامی می باشد.

۳) ملات ماسه سیمان مصرفی در كرسی چینی با نسبت یك به سه می باشد.

۴) عرض كرسی چینی باید حداقل ۱۰ سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد.

۵- میزان همپوشانی گونی در قیرگونی چند سانتیمتر است؟

سانتیمتر ۲۵ (۴ سانتیمتر ۱۰ (۳ سانتیمتر ۲۰ (۲ سانتیمتر ۵ (۱

۶-كدامیك از موارد زیر درخصوص قیرهای R 80/25 و R 90/15 صحیح می باشد؟

۱) هر دو قیر خالص هستند- ۲۵ و ۱۵ درجه نفوذ و ۹۰ و ۸۰ درجه نرمی آنهاست.

R 80/25 (2 قیر اكسیده و R 90/15 قیر خالص است- ۲۵ و ۱۵ درجه نرمی و ۹۰ و ۸۰ درجه نفوذ آنها است.

۳) هر دو قیر اكسیده هستند- ۲۵ و ۱۵ درجه نفوذ و ۹۰ و ۸۰ درجه نرمی آنهاست.

R 80/25 (4 قیر خالص و R 90/15 قیر اكسیده است- ۲۵ و ۱۵ درجه نرمی و ۹۰ و ۸۰ درجه نفوذ آنها است.

+پاسخ سؤالات فصل اول

فهرست مطالب

فصل اول:زمین و پی ساختمان ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱۱ ………………………………………………………………………………………………………….خاك آزمایشهای ۱ -۱

۲ -۱ شناسایی و طبقهبندی خاكها ……………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱۲ ………………………………………………………………………………………………………………….زمین انواع ۳ -۱

۴ -۱ آب در خاك……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱۹ ………………………………………………………………………………………………………………….گودبرداری ۶ -۱

۷ -۱ ساختمانسازی در زمینهای شیبدار ……………………………………………………………………………………… ۲۲

۸ -۱ پی و پیسازی……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲۴ ………………………………………………………………………………………………………… كنی پی اهداف ۱ -۸ -۱

۲۶………………………………………………………………………………………………………………….پی انواع ۶ -۸ -۱

۳۹ ……………………………………………………………………………………………………….. رطوبتی عایقكاری ۱۲ -۱

جزئیات اجرای عایقكاری دیوار زیر زمین………………………………………………………………………………………… ۴۳

۱۳ -۱ یك رگی كردن بنا……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

فصل دوم:ساختمانهای با مصالح بنایی………………………………………………………………………………………۴۵

سؤالات چهارگزینهای فصل پنجم …………………………………………………………………………………………… ۴۰۹

پاسخ سؤالات فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………….. ۴۲۵

سؤالات چهارگزینهای فصل ششم …………………………………………………………………………………………… ۴۲۸

پاسخ سؤالات فصل ششم…………………………………………………………………………………………………….. ۴۵۷

نوع فایل:Pdf

سایز: ۱۲٫۵mb

تعداد صفحه:۴۶۲

قیمت فایل فقط ۷,۷۰۰ تومان

خرید

پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را نیز مشاهده کنید:

پاورپوینت آشنایی با مکتب سمبولیسم

پاورپوینت اقلیم در معماری

پاورپوینت مبلمان شهری

پاورپوینت محوطه سازی

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید ! Digg twitter Facebook cloob Google plus Facenama

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.