جزوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﯼ Moor House ﻟﻨﺪن

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
جزوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﯼ Moor House ﻟﻨﺪن ,  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﯼ Moor Houseﻟﻨﺪن ,  ﺑﻨﺎﯼ Moor Houseﻟﻨﺪن ,
 دسته: معماری
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۲۱۴۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۹۸

جزوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﯼ Moor House ﻟﻨﺪن ﺳﺎﺧﺖ دار ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ﻏﻼف دار ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮوﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﮏ اﺑﻌﺎد ، ﮐﺎر ﻡﻬﻢ ﺑﻮد ٨۵ m اﻡﺎ اﻧﺠﺎم دادن اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﻳﺖ ﻡﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ۵٣m در و ﻋﻤﻖ ﺑﻮد ٣٫۵m زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ بودکه برای شماکاربران عزیزدرنظرگرفته شده است و شمامیتوانیداین پاورپوینت رادانلودکنید.

قیمت فایل فقط ۸,۵۰۰ تومان

خرید

جزوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﯼ Moor House ﻟﻨﺪن 

ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ﻋﻤﻴﻖ ﻏﻼف دار ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮوﺗﯽ و دﻳﻮارهﺎﯼ ﺣﺎﻳﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ 

ﭼﮑﻴﺪﻩ: ﺳﺎﺧﺖ دار ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ﻏﻼف دار ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮوﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﮏ اﺑﻌﺎد ، ﮐﺎر ﻡﻬﻢ ﺑﻮد ٨۵ m   اﻡﺎ اﻧﺠﺎم دادن اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﻳﺖ ﻡﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ۵٣m در و ﻋﻤﻖ ﺑﻮد ٣٫۵m زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ .  ، ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن هﺎﯼ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻳﺮﮔﺬر Cross Rail درﺑﺮاﺑﺮﺣﺮﮐﺖ هﺎﯼ ﺁﺗﯽ زﻡﻴﻦ در اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ ﮐﻪ ﺷﺮق وﻏﺮب ﻟﻨﺪن را ﺑﻪ هﻢ ﻡﺮﺗﺒﻂ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ واز ز ﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﻮرﻡﯽ ﮐﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻳﺰوﻻﺳﻴ ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ، ﻮن ﻡﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن هﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ﺑﺪون ٢۶m اﺻﻄﮑﺎﮎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮوﺗﯽ ﺷﺪ ٢٠mm ﺑﺮاﯼ ﻡﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم . ﺗﻌﺪاد ۵۴  Thanet ﺷﻤﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮوﺗﯽ در داﺧﻞ رس ﻟﻨﺪن ﺗﺎ ﻡﺎﺳﻪ ﻡﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪ ۵۷m درﻋﻤﻖ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ .  ه ، اﻳﻦ ﻡﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮوﺳﻪ وروش  ﺎﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﻊ ، هﺎﯼ ﺑﺎرﺑﺮ وﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻋﺎﻳﻖ هﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮدن ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ﺑﺘﻨﯽ ﻡﺼﻠﺢ ﻡﻮﺝﻮد را ﻧﺸﺎن ﻡﯽ دهﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ :  Moor House  ﺑﻨﺎﯼ ١٩ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ٣٢٩٠٠٠sq-ft ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻡﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺗﯽ ﺝﺮﻳﯽ وFoster ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻡﻮ Partners  ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻩ وﻳﮏ  ﻗﻌﻴﺖ ﮐﻠﻴﺪﯼ در ﻟﻨﺪن دارد.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎل ، ﻧﻤﺎﯼ ﻡﻨﺤﻨﯽ ﺷﮕﻔﺖ ﺁور رﺳﻴﺪ ٢٠٠۴  ﺁن را زﻡﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ،  ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻳﮑﯽ از ﻡﺠﺰاﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻩ هﺎ ﺳﺎﺧﺖ.  ، ﺁن ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰﯼ ﺑﺎ ﻳﮏ هﺴﺘﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺮﺳﺮﻩ ﺷﮑﻞ وﻓﻮﻻد ﺿﺪزﻧﮓ ﺁﻟﻮﻡﻨﻴﻮم وﺷﻴﺸﻪ ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ.داراﯼ ﻃﺒ ١٧ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﻄﺢ زﻡﻴﻦ وﻳﮏ   ﻘﻪ دوﺑﻠﮑﺲ در ﺑﺎﻻ ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن، ﻡﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ هﺎ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژﻩ ﺗﻮﻧﻞ زﻳﺮﮔﺬر ﻟﻨﺪن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻡﺸﺮق ﻟﻨﺪن را ﺑﻪ ﻏﺮب ﺁن ﻡﺘﺼﻞ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ درﺳﺖ از زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﻮر ﻡﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاﯼ اﻳﺰوﻟﻪ ﮐﺮدنﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن هﺮ Moor House هﺎﯼ ﺑﻨﺎﯼ از  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻡﮑﺎن هﺎﯼ زﻡﻴﻦ ﺷﻮد ، در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮐﻪ در اﺛﺮ راﻩ اﻧﺪازﯼ ﺗﻮﻧﻞ اﻳﺠﺎد ﻡﯽ ﺑﻌﻀﯽ ازﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن  هﺎﯼ ﺷﻤﻌﯽ Sleeve داراﯼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٢۶m ﺑﺮون اﺻﻄﮑﺎﮎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻡﯽ .

ﮐﺎرهﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﻗﺮارداد ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن  داﻡﻨﻪ ﮐﺎر

 :  ، Skanskaﺷﺮﮐﺖ، ٢٠٠٢ در ﻡﺎرس ﻗﺮاردادﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن  اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮوژﻩ را ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪ.  ۵۴ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺷﺎﻡﻞ ﻋﺪ١۵ ﺳﻮراخ ﺷﻤﻊ ﮔﺮوت رﻳﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ١٨٠٠mm د ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ، ٣٢  ١۵٠٠mm ﻋﺪد ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ٧ و ﺑﺎﺷﺪ ١٢٠٠mm ﻋﺪد ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻡﯽ . ﺗﻤﺎم ﺷﻤﻊ هﺎ داراﯼ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ  دارﻧﺪ ۵٧m ﻳﮑﺴﺎن و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻋﻤﻖ از ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺮار . ﺷﻮﻧﺪ ١٠ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ ﺑﺎﻳﺪ در ۵،  ﺗﺎ از ﺷﻤﻌﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﻡﻘﺎﺻﺪ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎهﯽ ﻡﻮﻗﺖ داراﯼ ۵ و ﺗﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ  ﺷﺪ ١٨٠٠mm ﻗﻄﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﺝﺰﻳﯽ از ﺳﺎزﻩ اﺻﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ . ﻗﺮارداد ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻡﻞ ﻧﺼﺐ دﻳﻮارهﺎﯼ ﺣﺎﻳﻞ ﭘﻴﺮاﻡﻮﻧﯽ و ﺗﻌﺪادﯼ ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرهﺎﯼ ﻡﻮﻗﺖ ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوﻩ ﺗﻌﺪادﯼ ﺷﻤﻌﻬﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰﻡﻮﺝﻮد ﺑﻮد  ﮐﻪ ﻡﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻡﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ ﻡﺤﻞ ﺁ ﺑﻮد ﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻡﺤﻞ ﺷﻤﻌﻬﺎﯼ ﺝﺪﻳﺪ ﻡﺘﻘﺎرن . ﻓﺎز ﻃﺮح رﻳﺰﯼ:ﺷﻤﻌﻬﺎ ،  ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اراﻳﻪ روش هﺎﯼ ﻧﺼﺐ چﻨﺪﻳﻦ اﺝﺒﺎر دﻳﮕﺮﻧﻴﺰ در ﮐﺎر وﺝﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﻮد.

 نوع فایل: pdf

سایز:۲٫۰۹ MB   

تعداد صفحه: ۹۸ 

قیمت فایل فقط ۸,۵۰۰ تومان

خرید

______________________________________
پیشنهاد میکنم مطالب زیر رامشاهده کنید:

تحقیق شهر کرج

پاورپوینت سازه های طبیعی و هندسه فراکتال

پاورپوینت بررسی مدرسه باهاوس (bahouse)

آب و معماری

بررسی مدل سازه در حالت خطی

____________________________________________

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
این مطلب را به اشتراک بگذارید ! Digg twitter Facebook cloob Google plus Facenama

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.