گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

26اکتبر - توسط admin2 - 0 - در عمران و ساختمان
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین , گسترش متدولوژی , افزایش ایمنی جاده ,

دسته: عمران و ساختمان
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۸۹۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۳۲

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیكی، مهارتخلف یك اصل اساسی درقوانین عبورومرورمحسوب می شود درمیان همه عوامل مؤثردركاهش تخلفات ترافیكی، قوانین محكم وبازدارنده به همراه آموزش ترافیك به استفاده كنندگان راه نقش بسیارمثبت ومؤثری در ایمنی راه دارد.

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

.

چکیده:

یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیكی، مهارتخلف یك اصل اساسی درقوانین عبورومرورمحسوب می شود. درمیان همه عوامل مؤثردركاهش تخلفات ترافیكی، قوانین محكم وبازدارنده به همراه آموزش ترافیك به استفاده كنندگان راه نقش بسیارمثبت ومؤثری در ایمنی راه دارد.

در حال حاضر كشورهای پیشرفته بنا بر توصیه سازمان بهداشت جهانی در سیاست ایمنی راه تجدید نظر كرده و برای علوم رفتاری حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسیله‌نقلیه اهمیت قائل شده‌اند. این امر باعث گردیده كه آموزش و اجرای قوانین در رأس سیاست جدید ایمنی راه‌ها قرارگیرد. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد كه آموزش ایمنی تنها مختص گروه خاص نظیر رانندگان یا كودكان نمی‌باشد بلكه هر فرد یا افرادی، بخش یا ارگانی كه به  نوعی با ایمنی جاده‌ها در ارتباط است را شامل می‌شود. متدولوژی ارایه شده در این پژوهش آموزش ایمنی راه را در دو سطح استفاده‌كنندگان از راه و مسؤلین و متخصصین در نظر گرفته است كه در هر سطح روشهای و محتوای آموزش متفاوت می‌باشد.

.

فهرست:

فصل اول: مقدمه و معرفی……………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱-تعریف مساله و اهمیت آن…………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۲- نتایج مهم پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۳- فصل‌های پایان‌نامه……………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم: اصول و  پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها…………………………………….. ۱۲

۲-۱- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ونقل جاده ای ایران…………………………………………………. ۱۲

۲-۲- رابطه بین ایمنی و تحرک…………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای…………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-۱- عامل انسانی………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-۲- عامل راه……………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-۳- عامل وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۳-۴- عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

فصل سوم: مروری بر مطالعات پیشین……………………………………………………………………….. ۲۸

۳-۱- آموزش ایمنی راه توسط تورهای تئاتری………………………………………………………………….. ۲۹

۳-۲- آموزش ایمنی راه در مدارس………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۳- اعمال مقررات بر كاهش تصادفات جاده‌ای در برخی كشورهای اروپایی………………………….. ۴۳

۳-۴- نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت‌رانان با هدف افزایش ایمنی……………………. ۴۹

فصل چهارم: بررسی روشهای آموزش قوانین و رانندگی………………………………………….. ۵۶

۴-۱- بررسی اصول وروشهای آموزش ترافیك و قوانین دركشورآلمان…………………………………….. ۵۷

۴-۱-۱- گواهینامه برای هدایت وسائط نقلیه موتوری…………………………………………………………… ۵۹

۴-۱-۲- طبقه بندی مجوزهای رانندگی (انواع گواهینامه های رانندگی) در آلمان………………………… ۶۴

۴-۱-۳- تمرینات وامتحان رانندگی یك متقاضی دریافت گواهینامه………………………………………… ۶۴

۴-۱-۳- آشنایی وآموزش ضوابط ومقررات وقوانین عمومی………………………………………………….. ۶۵

۴-۲- روشهای آموزش رانندگی دركشورآمریكا……………………………………………………………….. ۶۸

۴-۲-۱- انواع گواهینامه رانندگی…………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۴- روشهای آموزش رانندگی در ژاپن…………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۴-۱- عناوین برنامه های آموزشی………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۳-۲- تدابیر ایمنی ترافیك در سطح كشور ژاپن……………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-۳- آموزش ایمنی رانندگی درمؤسسه آموزش مركزی ژاپن…………………………………………….. ۷۸

۴-۳-۴- صدورگواهینامه در ژاپن…………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۴- روشهای آموزش رانندگی وكسب گواهینامه رانندگی درایران………………………………………… ۸۷

۴-۴-۱- مراحل آموزش هنرجویان درآموزشگاههای كشور………………………………………………….. ۸۸

۴-۴-۲- آزمایشات رانندگی………………………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۴-۳- منابع آموزشی……………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۴-۴- صدورگواهینامه رانندگی………………………………………………………………………………….. ۹۰

فصل پنجم: بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه…………………………………………………….. ۹۷

۵-۱- بررسی متدولوژی آموزش ایمنی……………………………………………………………………………. ۹۷

۵-۱-۱- مفهوم آموزش ایمنی راه…………………………………………………………………………………… ۹۹

۵-۱-۲- آموزش مستمراصول ایمنی راه…………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۲-   اعمال قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… ۱۴۳

۵-۲-۱-تعیین عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجرای اعمال قوانین ومقررات……………………………… ۱۴۴

۵-۲-۲- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آنها…………………………………………. ۱۴۶

نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور    ۱۵۰

دور نمای آینده تصادفات و راه های برون رفت………………………………………………………. ۱۶۳

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

بخش اول: وضعیت عمومی محیط ترافیكی كشور…………………………………………………….. ۱۶۵

۱-۱: وسیله نقلیه………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

۱-۲: انسان………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

۱-۳: راه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۱-۴ مدیریت ترافیك…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۱-۵ خسارات عمومی ناشی از ترافیك در كشور………………………………………………………………… ۱۶۶

۱-۶ چالشهای عمومی محیط ترافیكی كشور……………………………………………………………………… ۱۶۷

بخش دوم

۲-۱ وضعیت تصادفات كشور از نگاه آمار (۸۳-۸۷)……………………………………………………………. ۱۶۸

۲-۲-۱ شاخص شدت تصادفات……………………………………………………………………………………. ۱۶۹

۲-۲-۲ شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحین…………………………………….. ۱۷۰

۲-۲-۳ شاخص ریسك ترافیك…………………………………………………………………………………….. ۱۷۲

بخش سوم : مقایسه با سایر كشور……………………………………………………………………………… ۱۷۵

مقایسه شدت تصادفات……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

بخش چهارم: مقایسه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تصادفات جاده ای………….. ۱۷۸

۴-۱ پیامدهای اقتصادی……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸

۴-۲ پیامدهای تلفات انسانی…………………………………………………………………………………………. ۱۸۰

۴-۳ پیامدهای اجتماعی و روانی…………………………………………………………………………………….. ۱۸۱

بخش پنجم: راههای برون رفت………………………………………………………………………………. ۱۸۲

۵-۱ : راه برون رفت از این معضل اجتماعی در جمله زیر خلاصه می شود…………………………………. ۱۸۲

۵-۲ :رویكردها  و راهبردها………………………………………………………………………………………….. ۱۸۵

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………. ۱۹۲

۶-۱- خلاصه و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………….. ۱۹۲

۶-۲- پیشنهادات برای ادامه تحقیق…………………………………………………………………………………. ۲۰۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۸

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۲۰۸

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۹

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                              صفحه

شكل ۱-۱: نمودار تصادفات در آسیا، آفریقا و كشورهای توسعه یافته را در مقابل تعداد مرگ و میرها  ۳

شكل(۱-۲): مدل رگرسیون تعداد كشته‌ها در طی سال…………………………………………………………. ۵

شكل (۳-۱): موقعیت خط عبور……………………………………………………………………………………… ۵۱

شكل(۵-۱) : تعریف آموزش ایمنی راه……………………………………………………………………………. ۱۰۰

.

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول(۱-۱): آمار تصادفات، تلفات، مجروحین، شاخص شدت تصادفات و درصد تغییر هر یك طی سالهای ۷۸ تا ۸۳   ۴

جدول (۳-۱) : نسبت فایده به هزینه راهبردهای مختلف افزایش ایمنی در نروژ…………………………….. ۴۹

جدول (۱-۴): نمره بندی نحلفات رانندگی……………………………………………………………………….. ۷۴

جدول (۵-۱): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی برون ‌شهری………………….. ۱۰۵

جدول (۵-۲): دروس مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل واحدهای صدور گواهینامه……………….. ۱۰۶

جدول (۵-۳): دروس مورد نیاز جهت دوره آموزشی سیستم‌های پردازش اطلاعات تصادفات جاده‌ای   ۱۰۷

جدول (۵-۴): مفاد آموزشی دوره ایمنی در ترافیك جهت آموزش معاونین راهنمایی و رانندگی مناطق ۱۰۸

جدول (۳-۵): مفاد آموزشی مورد نیاز برای مربیان تعلیم رانندگی……………………………………………. ۱۰۹

جدول (۳-۶): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت بازآموزی مسئولین فنی شركت‌های حمل و نقل بار          ۱۱۳

جدول (۵-۷): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت مسئولین فنی شركت‌های حمل و نقل بارهای ویژه            ۱۱۴

جدول (۵-۸): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت مسئولین فنی شركت‌های حمل و نقل مسافر……………….. ۱۱۵

جدول (۳-۹): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل تیم‌های امدادرسانی پزشكی شبكه راه‌ها      ۱۱۶

جدول (۵-۱۰): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی تیمهای امدادرسانی فنی راه‌ها                ۱۱۷

جدول (۵-۱۱): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی معلمین مدارس…………………………….. ۱۲۰

جدول (۵-۱۲): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی كارشناسان مراكز معاینه فنی خودروها   ۱۲۱

جدول (۵-۱۳): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت داوطلبین شركت در آزمون اخذ گواهینامه پایه ۲            ۱۲۵

جدول (۵-۱۴): روش‌های تكمیلی آموزش رانندگان……………………………………………………………. ۱۲۶

جدول (۵-۱۵): مفاد آموزشی لازم جهت دوره تعلیم رانندگی رانندگان حرفه‌ای………………………….. ۱۲۷

جدول (۵-۱۶): روش‌های تكمیلی آموزش رانندگان حرفه‌ای…………………………………………………. ۱۲۸

جدول (۵-۱۷): مفاد آموزشی مورد نیاز رانندگان حمل محمولات ویژه…………………………………….. ۱۲۹

جدول (۵-۱۸): حداقل مفاد آموزشی و بروشورها و نوارهای كاست جهت ارائه به مراجعین دوائر راهنمایی و رانندگی     ۱۳۰

جدول(۵-۱۹): مفاد آموزشی و بروشورها و نوارهای كاست آموزشی جهت ارائه به مراجعین مراكز معاینه فنی خودروها   ۱۳۱

جدول (۵-۲۰): حداقل مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی متخلفین ترافیكی…………………. ۱۳۲

جدول (۵-۲۱): حداقل مفاد آموزشی بروشورها و نوارهای كاست آموزشی جهت رانندگان ترانزیت     ۱۳۳

جدول (۵-۲۲): روش‌های آموزش كودكان قبل از سنین مدرسه و دانش‌آموزان…………………………… ۱۳۶

جدول (۳-۲۳): حداقل مفاد آموزشی بروشورها و گاهنامه‌ها و نشریات مربوط به مسافرین………………. ۱۳۸

قیمت فایل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خرید

.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
این مطلب را به اشتراک بگذارید ! Digg twitter Facebook cloob Google plus Facenama

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.