شهرنشینی در زاهدان رشته معماری و شهرسازی

۱۳آبان - توسط admin2 - 0 - در رساله معماری
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شهرنشینی در زاهدان رشته معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه شهرنشینی در زاهدان رشته معماری و شهرسازی , دانلود تحقیق و پژوهش شهرنشینی در زاهدان رشته معماری و شهرسازی , تحقیق و پژوهش شهرنشینی در زاهدان رشته معماری و شهرسازی ,

دسته: عمران و ساختمان
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۹۲۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۰۰

پایان نامه شهرنشینی در زاهدان رشته معماری و شهرسازی برای شما آماده شده است و شما عزیزان در صورت تمایل می توانید این پایان نامه را دانلود کنید.

قیمت فایل فقط ۲۲,۰۰۰ تومان

خرید

شهرنشینی در زاهدان رشته معماری و شهرسازی

.

مقدمه

با توجه به روند سریع شهر نشینی، افزایش جمعیت، كمبود زمین و تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جوامع موجب دگرگونیهای كالبدی در شهرها شده است.

پس از انقلاب صنعتی آپارتمان نشینی شكل نوینی به خود گرفت و جنبه های گوناگون زندگی بشری  از جمله نظام های سكونتگاهی را تحت تاثیر قرا رداد موج این تاثیر گذاری از كشورهای صنعتی آغاز گشت و به كشورهای در حال توسعه از جمله ایران رسید.

توسعه آپارتمان نشینی نه تنها در شكل گیری و روند شهر نشینی تاثیر داشته است بلكه رشد كالبدی و فیزیكی شهرها را دگرگون ساخته است .

رشد فزاینده و شتابان جمعیتی و فیزیكی شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشیی از این منظر قابل توجه است به طوری كه جمعیت این شهر در طی هشتاد سال از كمتر از ۵۰۰۰ نفر در هسته اولیه (حدود سال ۱۳۰۰) به ۱۷۴۹۵ نفر در ۱۳۳۵ و به ۴۱۹۵۱۸ نفر در ۱۳۷۵ رسیده است و پیش بینی می شود كه در ۱۳۸۰ به ۵۴۸۸۸۶ نفر رسیده باشد و این افزایش که رشد جمعیت متوسط ۲۷/۸ درصد در این سالها را داشته است گسترش فیزیكی فزاینده شهر را نیز توجه می كند این رشد همراه با پدیدآمدن شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پدیده آپارتمان نشینی را در زاهدان تقویت خواهد نمود .

در این راستا با بهره گیری از نظریات كلاسیك و مدرن در زمینه تكوین و تكامل شهرها و نظریات ساخت شهرها، شهرنشینی را از دو بعد عوامل درونزا و برونزا بررسی كرده و در انتها به طریق مطالعه میدانی تاثیر برآیند این دو دسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشینی مورد آزمون قرار داده ایم نتایج حاصله از آن بدین گونه است كه رشد شتابان شهر زاهدان عمدتا ناشی از عوامل برونزا شامل عوامل سیاسی و اداری دولت می باشد.

این پژوهش شامل شش فصل است كه از میان آنها بعد از فصل اول كه بیان مسئله است سه فصل بر مبنای مطالعات كتابخانه ای ویك فصل بر مبنای مطالعات میدانی شكل گرفته است و در فصل ششم نیز نتیجه گیری و آزمون فرضیات را آورده ایم.

.

فهرست مطالب:

فصل اول : چهار چوب كلی تحقیق

۱-۱ -طرح مساله…………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۲-۱ -ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….  ۱

۳-۱- قلمروتحقق …………………………………………………………………………………………………………… ۲

۴-۱- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۲

۵-۱- سئوالات اساسی……………………………………………………………………………………………………… ۲

۶-۱- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۳

۷-۱- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۳

۸-۱- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵

۹-۱- محدودیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۶

.

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

۱-۲- شهر چیست……………………………………………………………………………………………………………..۷

۲-۲- تعاریف مختلف شهر…………………………………………………………………………………………………۸

۳-۲- عوامل مؤثر در تكوین و تكامل شهر نشینی…………………………………………………………………..۹

۱-۳-۲- دیدگاههای كلاسیك(درونزا) در شكل گیری شهرها ……………………………………………..۱۰

۱-۱-۳-۲-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی……………………………………………………………..۱۰

۲-۱-۳-۲- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یك بازار …………………………………………………………….۱۳

۳-۱-۳-۲- نظریه شهر به عنوان یك پایگاه نظامی و دفاعی…………………………………………………….۱۵

۴-۱-۳-۲- نظریه مذهبی، گسترش معابد و عبادتگاهها………………………………………………………….۱۶

۵-۱-۳-۲- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها……………………………………………………………………..۱۷

۲-۳-۲ دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شكل گیری شهرها …………………………………………………..۱۷

۱-۲-۳-۲ سیاستهای استعماری كشورهای توسعه یافته …………………………………………………………۱۹

۲-۲-۳-۲- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیك………………………………………………….۲۲

۳-۲-۳-۲- اهداف سیاسی – اداری دولتها …………………………………………………………………………۲۳

۴-۲-۳-۲- وجود قطب های صنعتی ………………………………………………………………………………….۲۴

۵-۲-۳-۲- وجود راهها …………………………………………………………………………………………………..۲۶

۴-۲- نظریه های ساخت شهر …………………………………………………………………………………………..۲۹

۱-۴-۲- ساخت دوایر متحدالمركز………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۲- ساخت قطاعی شهر…………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۴-۲- ساخت ستاره ای شكل……………………………………………………………………………………….۳۱

۴-۴-۲- ساخت چند هسته ای…………………………………………………………………………………………۳۳

۵-۴-۲- ساخت عمومی شهرها………………………………………………………………………………………..۳۵

۶-۴-۲- ساخت طبیعی شهرها ………………………………………………………………………………………..۳۵

۷-۴-۲- ساخت خطی یا كریدوری………………………………………………………………………………….۳۶

.

فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان

۱-۳- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان…………………………………………………………………..۳۸

۱-۱-۳- موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱-۳- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان……………………………………………………………………۳۸

۳-۱-۳- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان……………………………………………………………………..۴۱

۴-۱-۳- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان………………………………………………………….۴۲

۵-۱-۳- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان……………………………………………………………………………….۴۴

۱-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان……………………………………………………………..۴۷

۲-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان…………………………………………………………………۴۸

۶-۱-۳- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان……………………………………………………………………………….۵۱

۱-۶-۱-۳- عوامل ماكروكلیمایی………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۶-۱-۳-عوامل میکرو کلیمایی………………………………………………………………………………………۵۱

۷-۱-۳- بادهای منطقه …………………………………………………………………………………………………….۵۲

۸-۱-۳- میزان دما و طوبت در منطقه …………………………………………………………………………………۵۴

۹-۱-۳- بارندگی و ریزش جوی درمنطقه………………………………………………………………………….۵۶

۱۰-۱-۳- منابع آب منطقه………………………………………………………………………………………………..۵۷

۱-۱۰-۱-۳-آبهای سطح الارضی………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۱-۳- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان……………………………………………………………………..۶۰

۲-۳- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان……………………………………………………..۶۱

۱-۲-۳-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(۱۳۳۵ تا۱۳۷۵)………………………………………….۶۱

۲-۲-۳- تراكم نسبی جمعیت در سطح شهر ……………………………………………………………………….۶۴

۳-۲-۳- ساختمان جمعیت ……………………………………………………………………………………………….۷۳

۱-۳-۲-۳- ساخت سنی…………………………………………………………………………………………………..۷۳

۲-۳-۲-۳- نسبت جنسی………………………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۲-۳- بعد خانوار ………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۵-۲-۳- حركات جمعیت ……………………………………………………………………………………………….۸۱

۱-۵-۲-۳- حركات زمانی جمعیت ………………………………………………………………………………….۸۲

۲-۵-۲-۳- حركات مكانی جمعیت ………………………………………………………………………………….۸۲

۶-۲-۳- عوامل مهاجرت به زاهدان ………………………………………………………………………………….۸۴

۱-۶-۲-۳- عامل جغرافیایی…………………………………………………………………………………………….۸۴

۲-۶-۲-۳- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری…………………………………………………………………۸۵

۳-۶-۲-۳- عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………….۸۵

۷-۲-۳- فعالیت و اشتغال…………………………………………………………………………………………………۸۶

۸-۲-۳- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف …………………………………………………………………….۸۷

۱-۸-۲-۳- شاغلین بخش كشاورزی…………………………………………………………………………………۸۹

۲-۸-۲-۳- شاغلین بخش صنعت ……………………………………………………………………………………..۹۱

۳-۸-۲-۳- شاغلین بخش خدمات ……………………………………………………………………………………۹۲

۹-۲-۳- وضعیت كلی سواد در زاهدان………………………………………………………………………………۹۴

.

فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات كاركردی شهر زاهدان

۱-۴- روند شكل گیری شهر زاهدان…………………………………………………………………………………۹۶

۱-۱-۴- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك……………………………………….۹۶

۱-۱-۱-۴- منطقه بلوچستان و سرحد ………………………………………………………………………………..۹۶

۲-۱-۱-۴- منطقه دزداب……………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۲-۱-۴- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان ………………………………………….۱۰۲

۲-۴- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان……………………………………………………………۱۰۳

۳-۴- تغییرات كاركردی در شهر زاهدان …………………………………………………………………………۱۲۴

۱-۳-۴- كاركرد نظامی سیاسی……………………………………………………………………………………….۱۲۴

۲-۳-۴- كاركرد اداری………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۳-۳-۴- كاركرد خدماتی ……………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۴- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان …………………………………………………………۱۲۸

۱-۴-۴- موانع درجه یك توسعه (موانع طبیعی)…………………………………………………………………۱۲۸

۲-۴-۴- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی)……………………………………………………………….۱۲۸

۳-۴-۴-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی)……………………………………………………………..۱۲۹

۴-۴-۴- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر …………………………………….۱۲۹

.

فصل پنجم :بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان

۱-۵ آپارتمان چیست ……………………………………………………………………………………………..۱۳۲

۲-۵- سابقه آپارتمان نشینی در جهان ………………………………………………………………………..۱۳۲

۳-۵- سابقه آپارتمان نشینی در تهران ………………………………………………………………………..۱۳۴

۴-۵- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان ………………………………………………………………………۱۳۵

۵-۵ مكان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان ………………………………………………….۱۳۶

۶-۵- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان …………………………………………………………۱۳۷

۷-۵- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان …………………………………………………………۱۳۸

۱-۷-۵- بررسی رابطه شغل ساكنین در مجتمع های آپارتمانی ……………………………………….۱۴۲

۲-۷-۵- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی …………………………………..۱۴۳

۳-۷-۵- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی………………………………………….۱۴۵

۴-۷-۵- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی……………………………………………۱۴۶

۵-۷-۵- بررسی رابطه قومیتهای ساكن در مجتمع های آپارتمانی……………………………………..۱۴۸

۶-۷-۵- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سكونت …………………………………۱۴۹

۸-۵- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی ……………………………………..۱۵۱

۹-۵- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی ………………………………………………..۱۵۲

۱۰-۵- بررسی ویژگیهای كالبدی مجتمع های آپارتمانی……………………………………………….۱۵۳

۱-۱۰-۵- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی………………………………………………۱۵۳

۲-۱۰-۵- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی ………………………………………………..۱۵۴

۳-۱۰-۵- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی ………………………………….۱۵۵

۴-۱۰-۵- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی ………………………………………………………….۱۵۵

۵-۱۰-۵- بررسی امكانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی ………………………….۱۵۵

۶-۱۰-۵- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی ………………………………………..۱۵۶

۱۱-۵- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان ………………………..۱۵۸

۱-۱۱-۵- نقاط قوت ………………………………………………………………………………………………۱۵۸

۱-۱-۱۱-۵- دسترسی به منابع مالی ……………………………………………………………………………۱۵۸

۲-۱-۱۱-۵-صرفه جویی در مصرف مصالح………………………………………………………………..۱۵۹

۳-۱-۱۱-۵- سرعت در فرآیند ساخت ………………………………………………………………………۱۶۰

۴-۱-۱۱-۵- ارتقای تكنولوژی و ارتقای كیفیت …………………………………………………………۱۶۱

۵-۱-۱۱-۵- دسترسی به تسهیلات عمومی …………………………………………………………………۱۶۱

۲-۱۱-۵- نقاط ضعف ……………………………………………………………………………………………۱۶۱

۱-۲-۱۱-۵- كمبود امكانات، خدماتی و رفاهی ………………………………………………………….۱۶۲

۲-۲-۱۱-۵- مشكلات سیستم جمع آوری زباله…………………………………………………………..۱۶۳

۳-۲-۱۱-۵- كبمود پاركینگ …………………………………………………………………………………۱۶۴

۴-۲-۱۱-۵- كمبود فضای بازی مناسب برای كودكان ………………………………………………..۱۶۵

۱۲-۵- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی ……………………………………………..۱۶۶

۱-۱۲-۵- موقعیت و قطه بندی زمین …………………………………………………………………………۱۶۶

۱-۱-۱۲-۵- موقعیت ساختمانها ……………………………………………………………………………….۱۶۶

۲-۱-۱۲-۵- قطعه بندی زمین ………………………………………………………………………………….۱۶۷

۲-۱۲-۵- عوارض طبیعی ……………………………………………………………………………………….۱۶۸

۱-۲-۱۲-۵- عوارض مربوط به خاك و زمین …………………………………………………………….۱۶۸

۲-۲-۱۲-۵- هوا …………………………………………………………………………………………………..۱۶۸

۳-۲-۱۲-۵- صدا …………………………………………………………………………………………………۱۶۹

۴-۲-۱۲-۵- نور……………………………………………………………………………………………………۱۶۹

۵-۲-۱۲-۵- حرارت و برودت ……………………………………………………………………………….۱۶۹

۳-۱۲-۵- عوارض انسانی ……………………………………………………………………………………..۱۷۰

۱-۳-۱۲-۵- خصوصیات خانوار …………………………………………………………………………….۱۷۰

۲-۳-۱۲-۵- سنت ها و فرهنگ ها ………………………………………………………………………….۱۷۰

۳-۳-۱۲-۵- مسائل جنبی اجتماعی …………………………………………………………………………۱۷۱

۴-۳-۱۲-۵- ایمنی در برابر حوادث …………………………………………………………………………۱۷۲

۵-۳-۱۲-۵- بهداشت محیط …………………………………………………………………………………..۱۷۲

۶-۳-۱۲-۵- تاسیسات وتجهیزات عمومی و زیر بنایی ………………………………………………….۱۷۳

۷-۳-۱۲-۵- عوارض زیبا شناسانه ……………………………………………………………………………۱۷۴

.

فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

۱-۶-نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………۱۷۵

۲-۶-آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………….۱۷۹

۳-۶-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی……………………………………….۱۸۱

منابع و مآخذ

ضمائم

زمستان ۸۳

.

قیمت فایل فقط ۲۲,۰۰۰ تومان

خرید

__________________________________________________

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت سد سازی و انواع آن

دانلود پاورپوینت سوپر پانل ، مشخصات و نحوه اجرای آن

دانلود پاورپوینت نقش سنگدانه ها در بتن

دانلود پاورپوینت مواد پلیمری

دانلود پاورپوینت ایمنی ساختمان و بالابرها

__________________________________________________

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
این مطلب را به اشتراک بگذارید ! Digg twitter Facebook cloob Google plus Facenama

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *